Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sa týkajú nákupu v internetovom obchode www.anjelskyobchod.sk, ktorého prevádzkovateľom je firma Violet Green s.r.o.

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou kupujúci - spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, všetko v znení noviel.

 


Vymedzenie pojmov
Spotrebiteľská zmluva je zmluva uzatvorená medzi spotrebiteľom/kupujúcim a dodávateľom/predávajúcim. Spotrebiteľom/kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb. Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, je právnická osoba. ktorá nakupuje za účelom svojho podnikania. Predávajúci/dodávateľ je v týchto obchodných podmienkach:

Violet Green s.r.o.
Horská 9
831 52 Bratislava
IČO: 53217349  DIČ: 2121330343
firma nie je platiteľom DPH
 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Ak je kupujúcim fyzická osoba/spotrebiteľ, návrhom na uzavretie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru do košíka a následné odoslanie objednávky. Toto prijatie je potvrdené informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však vplyv nemá. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno zmeniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmuvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva sa uzatvára v slovensko jazyku.
 

Zrušenie objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim v nasledujúcich prípadoch:
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
- výrazným spôsobom sa zmenila cena tovaru u dodávateľa
   V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci uhradil kúpnu sumu alebo jej časť dopredu, bude mu táto suma poukázaná naspäť na účet. 
 

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným odoslaním. V prípade zrušenia potvrdenej objednávky  je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu za vzniknutú takýmto jednaním. Predávajúci ma právo na úhradu škody hlavne v prípade tovaru na objednávku, keďže bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať tento tovar alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť až do výšky 80%. 

Kupujúci môže objednávku zrušiť emailom alebo telefonicky. Zrušiť objednávku môže najneskôr do 24 hodín od potvrdenia objednávky. Pre zrušenie treba napísať na adresu info@anjelskyobchod.sk alebo na telefónnom čísle +421948771234.

 

Dodacie podmienky
Cena za tovar je uvedená v platnej mene Euro / €. Uvedené ceny za tovar neobsahujú cenu za poštovné a balné, ktoré je stanovené podľa druhu objednaného tovaru.

Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu podľa dostupnosti produktov v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 3-15 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. ako balík druhej triedy. Balík by mal prísť do 5 pracovných dní od dňa odoslania. Poštovné a balné za balík je 5,- €, v prípade menších a ľahších predmetov odosielaných v bublinkovej obálke je cena za poštovné a balné 3,- €.

Spôsob dodania tovaru si kupujúci zvolí v objednávke, pričom náklady na dopravu závisia od vybraného spôsobu dopravy.

 
Platobné podmienky

Kúpnu cenu je možné uhradiť : 
Dobierkou - za objednaný tovar zaplatíte pri jeho prevzatí na pošte
Prevodom na účet - tovar bude odoslaný po pripísaní finančných prostriedkov na náš účet

 
Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Zodpovednosť predávajúceho:
Predávajúci pri predaji tovaru kupujúcemu zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo a je bez závad. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. Predávajúci nezodpovedá za škody na tovare spôsobené zmluvným prepravcom.

V prípade, že sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru - reklamovať ho. Predávajúci je povinný ihneď po preskúmaní rozhodnúť o reklamácií, v zložitých prípadoch do 10 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu tovaru do 30 dní po uplatnení reklamácie, pokiaľ sa nedohodne predávajúci so spotrebiteľom na dlhšej dobe. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie závad, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých bol informovaný predávajúcim.

Oznámenie reklamácie predávajúcemu:
Reklamáciu je kupujúci povinný uplatňovať výhradne písomnou formou, a to e-mailom. V reklamácii kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, názov reklamovaného výrobku, popis závady a pokiaľ je možné i fotodokumentáciu.

Poškodenie tovaru počas jeho prepravy
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné túto skutočnosť nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V prípade, že kupujúci zistí pri rozbalení výrobku zjavné vady alebo chýbajúce časti tovaru, nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s závadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom, alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

 

Reklamácia

a) odstrániteľné chyby
Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkčnosť a akosť tovaru.

b) neodstrániteľné chyby
Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

V prípade neodstrániteľných chýb, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia, sa môže kupujúci a predávajúci dohodnúť na vybavení reklamácie poskytnutím zľavy. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.
 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho:
Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ustanovení §7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. 

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:
Kupujúci je povinný odstúpiť od zmluvy tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na jeho e-mailovú adresu. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu kupujúceho (prípadne adresu pre vrátenie peňazí). Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na adresu predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru na náklady kupujúceho. V prípade, ak je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť najneskôr do 15 pracovných dní po obdržaní tovaru.

Tovar nám nezasielajte dobierkou, nebude prevzatý.

 

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, pracovisko:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.BOX č.5
820 07 Bratislava
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

Intelektuálne vlastníctvo

Celý obsah stránok (ilustrácie, texty, názvy, značky, fotky) sú vlastníctvom Violet Green s.r.o. a zmluvných partnerov. Akákoľvek čiastočná alebo celková reprodukcia tohto obsahu akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek podklade si vyžaduje vopred vydaný a výslovný súhlas . Violet Green s.r.o. nedáva právo kopírovať, zobrazovať alebo šíriť akýkoľvek obsah. Každé neoprávnené použitie, ktoré poškodzuje práva na obsah, patriace inej osobe, sa považuje za trestný čin falšovania, prísne trestaným Zákonníkom o intelektuálnom vlastníctve.

 • E-mail

  kontakt@anjelskyobchod.sk

 • Telefón

  +421 948 920 361

 • Adresa

  Violet Green s.r.o.
  Horská 9, 831 52 Bratislava